Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez e-shop "ochranne-skla.sk"


Čl. 1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Jantrade s.r.o. so sídlom Zakvášov 1520/40, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 528 148 58Zapísaná v Obchodnom registry okresného súdu Trenčín oddiel Sro vložka 39356/R,  tel.: 0904 947 756, e.-mail: obchod@ochranne-skla.sk (ďalej len "Predávajúci") je prevádzkovateľom internetovej stránky ochranne-skla.sk.

1.2 Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Jantrade s.r.o. (ďalej len "VOP”), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Predávajúceho a tretích osôb pri kúpe a predaji tovaru prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho ochranne-skla.sk. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v mieste sídla Zhotoviteľa a v elektronickej forme na adrese ochranne-skla.sk.

1.3 Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené vo VOP a/alebo kúpnej zmluve uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 180/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 2. Kúpna zmluva, predmet kúpnej zmluvy

2.1 Pod pojmom kúpna zmluva (ďalej len "Zmluva") sa rozumejú všetky záväzné prejavy vôle, vedúce k vzniknutiu právneho vzťahu, teda úplné a pravdivé vyplnenie elektronického objednávkového formulára Kupujúcim na internetovej stránke ochranne-skla.sk a potvrdenie objednávky Kupujúcim, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar prezentovaný na uvedenej internetovej stránke Predávajúceho, v množstve a špecifikácii stanovenej Kupujúcim. Zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením elektronickej objednávky zo strany Kupujúceho a následným zaslaním potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho (ďalej len "Potvrdenie objednávky").

2.2 Predávajúci sa zaväzuje riadne a včas dodať Kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve a zodpovedajúcej kvalite v súlade s platnými právnymi predpismi, odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.

Čl. 3. Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar bez zbytočného odkladu, štandardne do 5 pracovných dní pri tovare skladom, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Doba doručenia a cena poštovného je stanovená nasledovne:

Typ dopravy

Doba doručenia

Cena dopravy

V prípade platby prevodom

V prípade platby dobierkou

Slovenská pošta

do 5 pracovných dní od odoslania,
zvyčajne 1-2 dní

3,50 €

3,50 €

DPD kuriér

 

do 2 pracovných dní

--

3.2 Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od Kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v Potvrdení objednávky.

3.3 V prípade, ak Kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola Kúpna cena za tovar, ktorého doručenie Kupujúci zmaril, už uhradená, je Predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá Kupujúcemu.

3.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar skontrolovať, pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá tovar odovzdala.

3.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. V prípade, ak k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodov na strane Kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na Kupujúceho momentom, kedy sa dostal do omeškania so splnením záväzku tovar riadne prevziať.

3.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

3.7 Zásielkový predaj tovaru ponúkaného prostredníctvom internetovej stránky ochranne-skla.sk sa realizuje len na území Slovenskej republiky.

Čl. 4. Kúpna cena, platobné podmienky

4.1 Kupujúci sa zaväzuje Padávajúcemu riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu vo výške tak, ako je to uvedené v Potvrdení objednávky. Kúpna cena pozostáva z ceny tovaru a ceny za doručenie tovaru (ďalej len "Kúpna cena").

4.2 Kupujúci môže Kúpnu cenu uhradiť:

a) platbou prevodom na účet Predávajúceho, pričom tovar bude v takomto prípade odoslaný na prepravu až po pripísaní celej Kúpnej ceny v prospech účtu Predávajúceho. V prípade omeškania Kupujúceho s uhradením Kúpnej ceny, Predávajúci sa nedostáva do omeškania s dodaním tovaru v lehote podľa týchto VOP.

b) platbou na dobierku pracovníkovi doručovacej spoločnosti pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti.

4.3 Daňový doklad – faktúra bude Kupujúcemu doručená v elektronickej podobe na e-mail Kupujúceho uvedený v objednávkovom formulári alebo v papierovej (tlačenej) podobe obsiahnutá pri dodávanom tovare.

Čl. 5. Odstúpenie od Zmluvy, vrátenie tovaru, záruka

5.1 Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny o viac ako 15 kalendárnych dní po lehote jej splatnosti, alebo ak sa Kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru.

5.2 Kupujúci je oprávnený formou e-mailovej žiadosti odoslanej na e-mail Predávajúceho obchod@ochranne-skla.sk požiadať o zrušenie Zmluvy v prípade, že už nedošlo k spracovaniu objednávky zo strany Predávajúceho. O spracovaní objednávky aj o odovzdaní tovaru na prepravu je Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

5.3 Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a vrátiť Predávajúcemu tovar bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak boli Predávajúcim splnené informačné povinnosti podľa zákona č. 108/2000 Z.z., inak v lehote do 14 pracovných dní odo dňa dodatočného splnenia informačných povinností Predávajúcim podľa zákona č. 108/2000 Z.z. alebo v lehote do 3 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, ak Predávajúci nesplnil ani dodatočne informačné povinnosti podľa zákona č. 108/2000 Z.z.. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva od počiatku zrušuje. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú cenu za tovar v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (náklady na doručenie tovaru). Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Odstúpenie od Zmluvy doručuje Kupujúci písomne, prostredníctvom poštového doručovateľa na adresu sídla Predávajúceho.

5.4 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

5.5 Reklamáciu je Kupujúci povinný uplatniť písomne, v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa vzniku dôvodu na jej uplatnenie.

5.6 Pre prípad reklamácie nekompletnej dodávky tovaru je potrebné zaslať písomnú reklamáciu spísanú za prítomnosti svedka s uvedením jeho identifikačných údajov. K písomnej reklamácii je Kupujúci povinný priložiť fotokópiu prepravného listu.

5.7 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.8 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia Kupujúceho, nesprávnym skladovaním, aplikáciou alebo používaním - bežným opotrebením.

Čl. 7. Spoločné ustanovenia

7.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

7.2 Pre riadne splnenie záväzkov predávajúceho z tejto Zmluvy je nevyhnutné, aby Predávajúci získal od Kupujúceho súhlas so spracovaním osobných údajov.

7.3 Kupujúci vyhlasuje, že v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, ako aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak tieto poskytol v objednávke tovaru, a to na účely splnenia záväzku Predávajúceho dodať riadne tovar v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové účely Predávajúceho, pričom Predávajúci je oprávnený zasielať Kupujúcemu poštou, alebo prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s predmetom podnikania Predávajúceho.

7.4 Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

7.5 Ak pominú dôvody spracovávania osobných údajov, Predávajúci je povinný tieto bezodkladne zlikvidovať.

Čl. 8. Záverečné ustanovenia

8.1 Pri uzatváraní Zmluvy sa vychádza z predpokladu, že Kupujúci sa vopred oboznámil so znením týchto VOP a bez akýchkoľvek výhrad ich akceptuje, čo potvrdzuje elektronickým potvrdením pri zadávaní elektronickej objednávky.

8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke Predávajúceho s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

8.3 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomne na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie, získané v rámci vzájomnej spolupráce, tretím osobám. Predávajúci sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Kupujúceho budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

8.5 Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

8.6 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým a to takým, ktoré sa svojím zmyslom a účelom blíži nahradzovanému ustanoveniu a zmluvnej vôli, ktorú v ňom zmluvné strany prejavili. Do doby dosiahnutia dohody sa namiesto takýchto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

8.7 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.1 2020

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 046/5422 771

fax č.: 046/5420 685

 

 

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru : formulár na stiahnutie

Reklamačný formulár : formulár na stiahnutie